การรับเรื่องร้องเรียน อุทธรณ์และร้องทุกข์

การกำหนดช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

                ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของกองนิติการ จำนวน ๖ ประกอบด้วย

                        (๑)    เว็บไซต์กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

                                : https://sites.google.com/site/kongnitikarsrru/

                        (๒)    มาด้วยตนเอง ณ กองนิติการ ชั้น ๔ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

                        (๓)    ส่งไปรษณีย์ ถึง อธิการบดี ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

                                ที่อยู่ ๑๘๖ กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ถนนสุรินทร์-ปราสาท 

                                ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

                        (๔)    โทรศัพท์สายด่วน ๐๔๔-๗๑๐-๐๔๗ ต่อ ๙๙๒๖ หรือ ๐๖๑-๐๓๖-๐๖๗๘   

                        (๕)    E-mail address : police1994@hotmail.com

                        (๖)    ส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์