ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ข้อบังคับปีพุทธศักราช 2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547

ข้อบังคับปีพุทธศักราช 2548

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2548

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ข้อบังคับปีพุทธศักราช 2549

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2549

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี พ.ศ. 2549

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี พ.ศ. 2549

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย ชั้น สาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2549

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย ชั้น สาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2549

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการเงินเเละทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549

ปีพุทธศักราช 2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ข้อบังคับปีพุทธศักราช 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งการเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน การร้องทุกข์ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ และการแก้ไขคำสั่งลงโทษของข้าราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การอุทธรณ์ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การลงโทษข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การอุทธรณ์ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เเละวืธีการเปลี่ยนตำเเหน่งการเปลี่ยนระดับตำเเหน่งเเละการตัดโอนตำเเหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย กรสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยข้าราชการลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2551

ข้อบังคับปีพุทธศักราช 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยเครื่องเเบบเเละเครื่องเเต่งกายของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2552

ข้อบังคับปีพุทธศักราช 2553

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2553

ข้อบังคับปีพุทธศักราช 2554

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2554

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554