ทำเนียบคณะกรรมการด้านกฎหมาย

ปีคณะกรรมการด้านต่าง ๆหมายเหตุ
คณะกรรมการบริหารงานนิติการ
25661. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านนิติการ

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารงานนิติการ      

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก  โตสุรัตน์                  อธิการบดีมหาวิทยาลัย                                                               ผู้บริหารโดยตำแหน่ง                 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร  ดวงแขเพ็ญศิริกุล       รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร                                                   มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง                    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ทำเนียบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย 

     คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ชุดที่ 1 

          ตามคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 18/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย                 ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)                                      มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง             กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)                                              มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์  เสาวกูล                กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)                                              มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 4. นายจิรวัธ  ศิริศักดิ์สมบูรณ์                                กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)                                                มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 5. ดร.สุริยะ  ชนะชัย                                           กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)                                                  มหาวิทยาลัยเลื่อกตั้ง 6. ดร.กาญจนา  ไตรรัตน์                                     กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)                                                  มหาวิทยาลัยเลื่อกตั้ง 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร  ดวงแขเพ็ญศิริกุล      กรรมการและเลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร)               มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 8. ว่าที่ร้อยเอกณรณชัย  ภูแก้ว                              ผู้ช่วยเลขานุการ                                                                    มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

     คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ชุดที่ 2  ตามคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 18/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ตามคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต  รัตนรวมการ        กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)                                                มหาวิทยาลัยเลื่อกตั้ง

         ผู้ช่วยเลขานุการ

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 0583/2560 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร  ดวงแขเพ็ญศิริกุล         กรรมการและเลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร)                 มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  2. ว่าที่ร้อยเอกณรณชัย  ภูแก้ว                                 ผู้ช่วยเลขานุการ                                                                        มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

    ผู้ประสานงาน ชุดที่ 1 และ 2 

         ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 0548/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ประสานงานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย

                        1. นายสมยศ  พรมงาม                                        ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย

                        2. นายวิษณุกร  หอมสนิท                                    นิติกร

                        3. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงษ์  คิดถูก                              นิติกร

                        4. นางสาวนุชศรา  ขาวงาม                                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านกฎหมาย

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ทำเนียบคณะกรรมการคดีทางปกครอง

คณะกรรมการคดีทางปกครอง          ตามคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคดีทางปกครอง                       

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร  ดวงแขเพ็ญศิริกุล       ตำแหน่งรองอธิการบดี                                                      ประธานกรรมการ                2. ดร.สฤษดิ์  ธัญกิจจานุกิจ                                  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกฎหมาย (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากภายนอก)     กรรมการ          3. นายสุพจน์  ชนะค้า                                         ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากภายนอก)                กรรมการ          4. นายธนภูมิ  มาประเสริฐ                                   ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากภายนอก)                   กรรมการ         5. ว่าที่ร้อยเอกณรณชัย  ภูแก้ว                              ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ -หัวหน้างานนิติการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน )    กรรมการและเลขานุการ  6. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงษ์  คิดถูก                              ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ                                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ    7. นายวิษณุกร  หอมสนิท                                    ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ                                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ 8. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงษ์  คิดถูก                              ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ                                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ    9. นางสาวชุติมา  มูลดับ                                      ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาด้านกฎหมาย                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ทำเนียบคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวนทางคดีและวินัยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง สอบสวนทางคดีและวินัย ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย (ลับ)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………