บุคลากรงานนิติการ

ผู้บริหารงานนิติการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อีเมล: chalong.su@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 089-6269662
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านนิติการ
ว่าที่ร้อยเอกณรณชัย  ภูแก้ว
หัวหน้างานนิติการ
นิติกร

ฝ่ายงานบริหารราชการทั่วไป  

นางสาวนุชศรา  ขาวงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(กฎหมาย)

ฝ่ายงานคดีและวินัย งานคดีอาญา งานอุทธรณ์และร้องทุกข์

นายวิษณุกร  หอมสนิท
นิติกร
นายส่งศักดิ์ ช่อทับทิม
นิติกร

ฝ่ายงานคดีแพ่ง

นิติกรรมเเละสัญญา ทรัพย์สินเเละบุคคล

นางสาวมณีกุล  ดารา
นิติกร
นายสฐาคต  ลนขุนทด
นิติกร
ว่าที่ร้อยตรีภานุพงษ์  คิดถูก
นิติกร

 ฝ่ายงานวิชาการ ระเบียบ เเละพัฒนากฎหมาย

นางสาวชุติมา มูลดับ
นักวิชาการศึกษา(กฎหมาย)