ผู้บริหารงานนิติการ

ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านนิติการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤช ตรองจิตต์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี