ฝ่ายงานคดีแพ่ง

1. กลุ่มงานกฎหมายพัสดุและทรัพย์สิน

2. กลุ่มงานกฎหมายการเงินและการคลัง-คดีทางแพ่ง

3. กลุ่มงานกฎหมายนิติกรรมและสัญญา-บุคคล