ฝ่ายงานคดีและวินัย งานคดีอาญา งานอุทธรณ์และร้องทุกข์

1. กลุ่มงานสืบสวนข้อเท็จจริง

2. กลุ่มงานสอบสวนคดีและวินัย

3. กลุ่มงานคดีทางปกครอง

4. กลุ่มงานคดีทางอาญา

5. กลุ่มงานคดีอาญาและอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. กลุ่มงานวินัยร้ายแรงและไม่ร้ายแรง

7. กลุ่มงานอุทธรณ์และร้องทุกข์

8. กลุ่มงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

9. กลุ่มงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามต่อต้านการทุจริตในองค์การ

10. กลุ่มงานตรวจสอบการยื่นบัญชี