ฝ่ายงานบริหารราชการทั่วไป

1. กลุ่มงานบริหารราชการทั่วไป

2. กลุ่มงานบริหารแผนยุทธศาสตร์

3. กลุ่มงานบริหารการเงินและงบประมาณ

4. กลุ่มงานจัดและซื้อจัดจ้าง พัสดุและครุภัณฑ์

5. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

6. กลุ่มงานภูมิทัศน์และสุนทรียภาพสำนักงาน