ฝ่ายงานวิชาการ ระเบียบ และพัฒนากฎหมาย

  1. 1. กลุ่มงานวิชาการ ระเบียบ และพัฒนากฎหมาย

   1.1 กลุ่มงานวิชาการกฎหมาย

1.1.1 การรวบรวมกฎหมายต่างๆ

1.1.2 งานระบบฐานข้อมูลกฎหมายต่างๆ และนวัตกรรมกฎหมาย อาทิเช่น การสืบค้นข้อมูลกฎหมายต่างๆ และคำพิพากษาศาลฏีกาต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาสำนวนคดีต่างๆ

1.1.3 งานพัฒนาเว็บไซต์งานนิติการ

1.1.4 งานวิจัย บทความวิชาการกฎหมาย

1.1.5 งานการจัดการความรู้กฎหมาย

1.1.6 งานคลินิกให้คำปรึกษากฎหมาย

1.2 กลุ่มงานระเบียบ และพัฒนากฎหมาย

1.2.1 งานตรวจร่างระเบียบ และพัฒนากฎหมาย

1.2.2 งานเสนอข้อคิดเห็นกฎหมาย