ระเบียบ

ข้อระเบียบปีพุทธศักราช 2547

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การเก็บและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

การเก็บและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2547-1

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547

52.-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์-ว่าด้วย-เบี้ยประชุมกรรมการ-พ.ศ.-2547

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต พ.ศ. 2547

การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต-พ.ศ.-2547

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การเก็บและจ่ายเงินในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับบุคลากรประจำการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547

การเก็บและจ่ายเงินในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับบุคลากรประจำการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2547

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547

การรับจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา-ระดับบัณฑิตศึกษา-พ.ศ.-2547

ข้อระเบียบปีพุทธศักราช 2548

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2548

56.-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์-ว่าด้วย-การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา-พ.ศ.-2548

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2548

57.-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์-ว่าด้วย-การเทียบโอนผลการเรียน-พ.ศ.-2548

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2548

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ-พ.ศ.-2548

ข้อระเบียบปีพุทธศักราช 2549

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ดำเนินการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง พ.ศ. 2549

การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ดำเนินการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ-ประเภทรับตรง-พ.ศ.-2549

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การรับละจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549

การรับละจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี-พ.ศ.-2549

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การรับจ่ายเงินโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2549

การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต-พ.ศ.-2549

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การรับจ่ายเงินในโครงการการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ. 2549

การรับจ่ายเงินในโครงการการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ-พ.ศ.-2549

ข้อระเบียบปีพุทธศักราช 2550

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนสาธิต พ.ศ. 2550

ว่าด้วย-การรับและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนสาธิต-พ.ศ.-2550

ข้อระเบียบปีพุทธศักราช 2551

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 – Shortcut

PDF Embedder requires a url attribute

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การรับจ่ายเงินโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง พ.ศ

ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต-สาขาการจัดการการคลัง-พ.ศ

ข้อระเบียบปีพุทธศักราช 2552

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

66.-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์-ว่าด้วย-กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย-พ.ศ.-2552

ข้อระเบียบปีพุทธศักราช 2553

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม-ตรวจสอบ-และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย-พ.ศ.-2553

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. 2553

การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน-พ.ศ.-2553

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

69.-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์-ว่าด้วย-เบี้ยประชุมกรรมการ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2553