แผนยุทธศาสตร์

4. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการด้วยกฎหมายตามหลักธรรมาภิบาลและ  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนและบริการด้านกฎหมายสู่ความเป็นเลิศ                 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของงานนิติการ และสอดคล้องกับภารกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนา สนับสนุน งานนิติการให้มีองค์ความรู้ที่เข้มแข็งด้านวิชาการกฎหมาย การวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการด้านกฎหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนา สนับสนุน งานด้านกฎหมาย งานนิติการ ตามพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนา สนับสนุน งานนิติการยกระดับการบริหารงานกฎหมายตามนโยบายรัฐบาลไปสู่ความเป็นสากล

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. ความเชื่อมโยง / ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับแผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน


เป้าประสงค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีคุณภาพการบริหารจัดการในระดับมาตรฐานสากล และเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization) มีธรรมาภิบาล และมีแนวทางการหารายได้เพื่อการพึ่งตนเองได้มากขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการด้วยกฎหมายตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนและบริการ  ด้านกฎหมายสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์
งานนิติการมีคุณภาพการบริหารจัดการด้านกฎหมายทันสมัยในระดับมาตรฐานสากล สร้างผลสัมฤทธิ์สูงต่อการปฏิบัติงาน (High performance organization) ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ

เป้าประสงค์ 

มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนการพัฒนาองค์ความรู้ และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นปัจจัยดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของงานนิติการ และสอดคล้องกับภารกิจ


เป้าประสงค์ 

ปรับภูมิทัศน์ สุนทรียภาพ บรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาองค์ความรู้ และการบริหารวัสดุและครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ สำนักงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน   
ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต


เป้าประสงค์ 

บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ พร้อมทำงานหรือศึกษาต่อ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  

พัฒนา สนับสนุน งานนิติการให้มีองค์ความรู้ที่เข้มแข็งด้านวิชาการกฎหมาย การวิจัยและวัตกรรมเชิงบูรณาการด้านกฎหมาย 

เป้าประสงค์ 

พัฒนางานนิติการให้มีความเข้มแข็งด้านงานวิชาการด้านกฎหมาย เผยแพร่กฎหมายต่างๆ และองค์ความรู้ด้านกฎหมาย และเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย การนำทางนำกฎหมายไปประยุกต์ใช้อย่างสุจริตและเป็นธรรม บริการข้อมูลกฎหมายต่อคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สนับสนุนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย


เป้าประสงค์ 

บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ พร้อมทำงานหรือศึกษาต่อ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนา สนับสนุน งานนิติการให้มีองค์ความรู้ที่ เข้มแข็งด้านวิชาการกฎหมาย การวิจัยและวัตกรรมเชิงบูรณาการด้านกฎหมาย 

เป้าประสงค์
ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านกฎหมายที่มีคุณภาพสูง เผยแพร่กฎหมาย สร้างองค์ความรู้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


เป้าประสงค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ เป็นที่พึ่งทางด้านวิชาการของสังคม สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมและภูมิภาคได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา เพื่อการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  

พัฒนา สนับสนุน งานด้านกฎหมาย งานนิติการ ตามพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ 

งานนิติการเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการด้านกฎหมาย การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นเครือข่ายด้านกฎหมายการทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นที่พึ่งทางด้านวิชาการด้านกฎหมายของสังคม สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมและภูมิภาคได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเวลาเพื่อการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6  

ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     


เป้าประสงค์

อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่า และเผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่กระบวนการการเรียนการสอนและการวิจัย
                                         
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   

พัฒนา สนับสนุน งานนิติการยกระดับการบริหารงานกฎหมายตามนโยบายรัฐบาลไปสู่ความเป็นสากล

เป้าประสงค์

งานนิติการ มหาวิทยาลัย ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในด้านวิชาการและการวิจัยด้านกฎหมาย การปรับข้อกฎหมายสอดคล้องกับหน้าที่ธรรมจรรยา ประเพณีและวัฒนธรรมตามกรอบที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติได้ สนับสนุนการยกระดับงานด้านกฎหมายสู่มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ บุคลากรงานนิติการ มีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 

พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล

เป้าประสงค์

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในด้านวิชาการและการวิจัยในระดับนานาชาติ บุคลากรและนักศึกษามีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนา สนับสนุน งานนิติการยกระดับการ บริหารงานกฎหมายตามนโยบายรัฐบาลไปสู่ความเป็นสากลเป้าประสงค์งานนิติการ มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในด้านวิชาการและ        การวิจัยด้านกฎหมายในระดับชาติและนานาชาติบุคลากรงานนิติการมีประสบการณ์ในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 

พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

เป้าประสงค์

พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนา สนับสนุน งานนิติการให้มีองค์ความรู้ที่เข้มแข็งด้านวิชาการกฎหมาย การวิจัยและวัตกรรมเชิงบูรณาการด้านกฎหมาย 

เป้าประสงค์

พัฒนางานนิติการให้มีความเข้มแข็งด้านงานวิชาการด้านกฎหมาย เผยแพร่กฎหมายต่างๆ และองค์ความรู้ด้านกฎหมาย และเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย การนำทางนำกฎหมายไปประยุกต์ใช้อย่างสุจริตและเป็นธรรม บริการข้อมูลกฎหมายต่อคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจ สนับสนุนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21