โครงสร้างองค์การ

ฝ่ายงานต่างๆ
1.  ฝ่ายงานบริหารราชการทั่วไป                

1.1  กลุ่มงานบริหารราชการทั่วไป               

1.2  กลุ่มงานบริหารแผนยุทธศาสตร์               

1.3  กลุ่มงานบริหารการเงินและงบประมาณ

1.4  กลุ่มงานจัดและซื้อจัดจ้าง พัสดุและครุภัณฑ์

1.5. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล               

1.6. กลุ่มงานภูมิทัศน์และสุนทรียภาพสำนักงาน                  

 2.  ฝ่ายงานคดีและวินัย งานอาญา งานอุทธรณ์และร้องทุกข์               

2.1 กลุ่มงานสืบสวนข้อเท็จจริง               

2.2 กลุ่มงานสอบสวนคดีและวินัย               

2.3 กลุ่มงานคดีทางปกครอง               

2.4 กลุ่มงานคดีทางอาญา               

2.5 กลุ่มงานคดีอาญาและอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ               

2.6. กลุ่มงานวินัยร้ายแรงและไม่ร้ายแรง               

2.7 กลุ่มงานอุทธรณ์และร้องทุกข์               

2.8 กลุ่มงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท               

2.9 กลุ่มงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามต่อต้านการทุจริตในองค์การ             

2.10 กลุ่มงานตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

3.  ฝ่ายงานคดีแพ่ง

 3.1 กลุ่มงานกฎหมายพัสดุและทรัพย์สิน               

3.2 กลุ่มงานกฎหมายการเงินและการคลัง-คดีทางแพ่ง               

3.3 กลุ่มงานกฎหมายนิติกรรมและสัญญา-บุคคล 

4.  ฝ่ายงานระเบียบและพัฒนากฎหมาย

4.1  กลุ่มงานธุรการ         

4.1.1 กลุ่มงานธุรการทั่วไป   

4.1.2 กลุ่มงานธุรการกฎหมาย

4.2. กลุ่มงานระเบียบและกฎหมาย 

4.2.1 กลุ่มงานระเบียบและกฎหมาย        

4.2.2 กลุ่มงานพัฒนา วิจัย และนวัตกรรมกฎหมาย 

ฝ่ายงานต่างๆ

1. ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไปและธุรการกฎหมาย

    1.1 กลุ่มงานฝ่ายบริหารจัดการกองนิติการ

1.2 กลุ่มงานฝ่ายธุรการทั่วไป 

   1.3 กลุ่มงานฝ่ายธุรการกฎหมาย                                          

2. ฝ่ายงานระเบียบและกฎหมาย

    2.1 กลุ่มงานฝ่ายระเบียบและกฎหมาย               

   2.2 กลุ่มงานฝ่ายพัฒนาและวิจัยกฎหมาย                        

 3. ฝ่ายงานคดีและวินัย

    3.1 กลุ่มงานฝ่ายสืบสวนข้อเท็จจริง

    3.2 กลุ่มงานฝ่ายสอบสวนคดีและวินัย 

    3.3 กลุ่มงานฝ่ายคดีทางปกครอง

    3.4 กลุ่มงานฝ่ายคดีทางอาญา

    3.5 กลุ่มงานฝ่ายคดีอาญาทุจริต และประพฤติมิชอบ

    3.6 กลุ่มงานฝ่ายคดีทางแพ่ง

    3.7 กลุ่มงานฝ่ายวินัยไม่ร้ายแรง-ร้ายแรง    

    3.8 กลุ่มงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการต่อต้านการทุจริตในองค์การ                                                         

4. ฝ่ายงานอุทธรณ์และร้องทุกข์

    4.1 กลุ่มงานฝ่ายร้องเรียน

    4.2 กลุ่มงานฝ่ายอุทธรณ์

    4.3 กลุ่มงานฝ่ายร้องทุกข์

 5. ฝ่ายงานนิติกรรมและสัญญา

     5.1 กลุ่มงานฝ่ายกฎหมายพัสดุและทรัพย์สิน

     5.2 กลุ่มงานฝ่ายกฎหมายการเงินและการคลัง-แพ่งและละเมิด

     5.3 กลุ่มงานฝ่ายนิติกรรมและสัญญา-บุคคล

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

กรอบภารงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายงานต่างๆ

   1. ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

                      1.1 กลุ่มงานฝ่ายบริหารจัดการกองนิติการ

                                   กลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์

                                             งานทบทวน วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์หน่วยงาน

                                             งานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ หน่วยงาน

                                             งานรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน/ปี                          

                                   กลุ่มงานการเงินและงบประมาณสำนักงาน 

                                             งานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน/ปี

                                             งานการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

                                             งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/ปรับปรุงพัฒนา   

                                   กลุ่มงานพัสดุและครุภัณฑ์

                                             งานแผนและการจัดซื้อจัดจ้าง

                                             งานควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน

                                   กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลสำนักงาน

                                             งานกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Strategy)

                                              งานการวางแผนกำลังคน/การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (HR Planning)

                                              งานการสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง (Recruitment + Selection and Placement) 

                                              งานการฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development)

                                              งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)

                                              งานการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ (Compensation, Benefit and Service)  

                                              งานวินัย (Discipline) 

                                              งานสุขภาพและความปลอดภัย (Safety and Health) 

                                              งานแรงงานสัมพันธ์ (Labor Relation)

                                              งานระบบข้อมูล การตรวจสอบ และการวิจัยทรัพยากรมนุษย์ (Information and Research)  

                                    กลุ่มงานภูมิทัศน์และสุนทรียภาพ 

                       1.2 กลุ่มงานฝ่ายธุรการทั่วไป   

                                    กลุ่มงานสารบรรณ ควบคุมทะเบียนหนังสือ รับ-ส่ง ภายในและภายนอก

                                    กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลแฟ้มเอกสารหนังสือ รับ-ส่ง ภายในและภายนอก  

                       1.3 กลุ่มงานฝ่ายธุรการกฎหมาย   

                                    กลุ่มงานสารบรรณ ควบคุมทะเบียนหนังสือกฎหมาย รับ-ส่ง ภายในและภายนอก

                                    กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลแฟ้มเอกสารหนังสือกฎหมาย รับ-ส่ง ภายในและภายนอก                  

2. ฝ่ายงานระเบียบและกฎหมาย

2.1 กลุ่มงานฝ่ายระเบียบและกฎหมาย              

                                    กลุ่มงานการให้บริการการให้คำปรึกษาการบริหารงานด้านกฎหมาย 

                                    กลุ่มงานตรวจสอบการออกกฎหมายต่างๆ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ในมหาวิทยาลัย

                                    กลุ่มงานการให้บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายต่างๆ

                                    กลุ่มงานกระบวนการยุติธรรมคดีทางปกครอง

                                    กลุ่มงานกระบวนการยุติธรรมคดีทางอาญา

                                    กล่มงานกระบวนการยุติธรรมคดีทางแพ่ง                                              

2.2 กลุ่มงานฝ่ายพัฒนาและวิจัยกฎหมาย   

                                    กลุ่มงานเว็บไซต์กองนิติการ/ประชาสัมพันธ์

                                    กลุ่มงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล/สารสนเทศรวบรวมกฎหมาย

                                               งานศึกษาประเภทของกฎหมาย

                                               งานสืบค้น เปรียบเทียบกฎหมาย

งานรวบรวมการวิเคราะห์ข้อกฎหมายแห่งคดี

                                               งานรวบรวมประเภทกฎหมาย

                                                         งานรวบรวมกฎหมายมหาชน                                                

                                                         งานรวบรวมกฎหมายเอกชนที่เกี่ยวข้อง   

                                                         งานรวบรวมกฎหมายของมหาวิทยาลัยและที่เกี่ยวข้อง                                                        

                                    กลุ่มงานรวบรวมงานวิจัยและบทความวิชาการ

                                    กลุ่มงานพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้/การจัดการความรู้กฎหมาย  

                                    กลุ่มงานคลินิกบริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย

                                    กลุ่มงานการรวบรวมสถิติการให้บริการคำปรึกษากฎหมายของนิติกร/บุคลากรในหน่วยงาน

                                    กลุ่มงานการประกันคุณภาพการศึกษา

                                    กลุ่มงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   3. ฝ่ายงานคดีและวินัย

3.1 กลุ่มงานฝ่ายสืบข้อเท็จจริง

                                   งานสารบรรณ ควบคุมทะเบียนหนังสือสืบข้อเท็จจริง รับ-ส่ง ภายในและภายนอก

                                              งานพิจารณาสืบข้อเท็จจริง

                                              งานรวบรวมพยาน เอกสาร หลักฐาน ประกอบการสืบข้อเท็จจริง

                                              งานแต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง

                                              งานการประชุมสืบข้อเท็จจริง

                                              งานส่งสำนวนคดีการสืบข้อเท็จจริง

                       3.2 กลุ่มงานฝ่ายสอบสวนคดีและวินัย 

งานสารบรรณ ควบคุมทะเบียนหนังสือสอบสวนคดีและวินัย รับ-ส่ง ภายในและภายนอก

                                              งานพิจารณาสอบสวนคดีและวินัย 

                                              งานรวบรวมพยาน เอกสาร หลักฐาน ประกอบการสอบสวนคดีและวินัย 

                                              งานแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคดีและวินัย 

                                              งานการประชุมการสอบสวนคดีและวินัย 

                                              งานส่งสำนวนคดีการสอบสวนคดีและวินัย 

                       3.3 กลุ่มงานฝ่ายคดีทางปกครอง

                                  งานสารบรรณ ควบคุมทะเบียนหนังสือคดีทางปกครอง รับ-ส่ง ภายในและภายนอก

                                              งานพิจารณาคดีทางปกครอง

 งานรวบรวมพยาน เอกสาร หลักฐาน ประกอบคดีทางปกครอง

                                              งานแต่งตั้งคณะกรรมการคดีทางปกครอง

                                              งานการประชุมคดีทางปกครอง

                                              งานส่งสำนวนคดีทางปกครอง                                        

                       3.4 กลุ่มงานฝ่ายคดีทางอาญา

งานสารบรรณ ควบคุมทะเบียนหนังสือคดีทางอาญา รับ-ส่ง ภายในและภายนอก

                                              งานพิจารณาคดีทางอาญา

                                              งานรวบรวมพยาน เอกสาร หลักฐาน ประกอบคดีทางอาญา

                                              งานแต่งตั้งคณะกรรมการคดีทางอาญา

                                              งานการประชุมคดีทางอาญา

                                              งานส่งสำนวนคดีทางอาญา

                       3.5 กลุ่มงานฝ่ายคดีอาญาทุจริต และประพฤติมิชอบ

งานสารบรรณ ควบคุมทะเบียนหนังสือคดีอาญาทุจริต และประพฤติมิชอบ รับ-ส่ง ภายในและภายนอก

                                              งานพิจารณาคดีอาญาทุจริต และประพฤติมิชอบ

 งานรวบรวมพยาน เอกสาร หลักฐาน ประกอบคดีอาญาทุจริต และประพฤติมิชอบ

                                              งานแต่งตั้งคณะกรรมการคดีอาญาทุจริต และประพฤติมิชอบ

                                              งานการประชุมคดีอาญาทุจริต และประพฤติมิชอบ

                                              งานส่งสำนวนคดีอาญาทุจริต และประพฤติมิชอบ    

                       3.6 กลุ่มงานฝ่ายคดีทางแพ่ง

                                 งานสารบรรณ ควบคุมทะเบียนหนังสือคดีทางแพ่ง รับ-ส่ง ภายในและภายนอก

                                              งานพิจารณาคดีทางแพ่ง 

                                              งานรวบรวมพยาน เอกสาร หลักฐาน ประกอบคดีทางแพ่ง                                           

                                              งานแต่งตั้งคณะกรรมการคดีทางแพ่ง

                                              งานการประชุมคดีทางแพ่ง

                                              งานส่งสำนวนคดีทางแพ่ง

                       3.7 กลุ่มงานฝ่ายวินัยไม่ร้ายแรง-ร้ายแรง   

 งานสารบรรณ ควบคุมทะเบียนหนังสือวินัยไม่ร้ายแรง-ร้ายแรง รับ-ส่ง ภายในและภายนอก

                                              งานพิจารณาวินัยไม่ร้ายแรง-ร้ายแรง 

                                              งานรวบรวมพยาน เอกสาร หลักฐาน ประกอบวินัยไม่ร้ายแรง-ร้ายแรง  

                                              งานแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยไม่ร้ายแรง-ร้ายแรง 

                                              งานการประชุมวินัยไม่ร้ายแรง-ร้ายแรง 

                                              งานส่งสำนวนวินัยไม่ร้ายแรง-ร้ายแรง 

                       3.8 กลุ่มงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการต่อต้านการทุจริตในองค์การ

                                งานสารบรรณ ควบคุมทะเบียนหนังสือการป้องกันและปราบปรามการต่อต้านการทุจริตในองค์การ รับ-ส่ง ภายในและภายนอก

                                              งานพิจารณาการดำเนินงาน เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการต่อต้านการทุจริตในองค์การ

                                              งานรวบรวมพยาน เอกสาร หลักฐาน ประกอบการป้องกันและปราบปรามการต่อต้านการทุจริตในองค์การ

                                              งานแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการต่อต้านการทุจริตในองค์การ

                                              งานการประชุมการดำเนินงาน เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการต่อต้านการทุจริตในองค์การ

                                              งานส่งสำนวนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการต่อต้านการทุจริตในองค์การ

 4. ฝ่ายงานอุทธรณ์และร้องทุกข์

                       4.1 กลุ่มงานฝ่ายร้องเรียน

                                กลุ่มงานกฎหมายร้องเรียน

 งานสารบรรณธุรการทะเบียนงานร้องเรียน 

                                              งานพิจารณารับเรื่องร้องเรียน

                                              งานเบาะเเสและแจ้งผลการพิจารณาการกระทำความผิด

                                              งานสถิติการร้องเรียน

                      4.2 กลุ่มงานฝ่ายอุทธรณ์

                                              งานสารบรรณธุรการทะเบียนงานอุทธรณ์

 งานพิจารณารับเรื่องอุทธรณ์

                                              งานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

                                              งานส่งผลสำนวนคดีการอุทธรณ์

                                              งานกระบวนการยุติธรรมทางอุทธรณ์

                     4.3 กลุ่มงานฝ่ายร้องทุกข์

                                              งานสารบรรณธุรการทะเบียนงานร้องทุกข์

                                              งานพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์

                                              งานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

                                              งานส่งผลสำนวนคดีการร้องทุกข์

                                              งานกระบวนการยุติธรรมทางร้องทุกข์5. ฝ่ายงานนิติกรรมและสัญญา

                     5.1 กลุ่มงานฝ่ายกฎหมายพัสดุและทรัพย์สิน

                                 กลุ่มงานกฎหมายพัสดุ

                                            งานสารบรรณธุรการทะเบียนงานกฎหมายพัสดุ

                                            งานการให้คำปรึกษากฎหมายพัสดุและครุภัณฑ์

                                            งานกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

                                            งานกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 

                                 กลุ่มงานกฎหมายทรัพย์สิน

 งานสารบรรณธุรการทะเบียนงานกฎหมายทรัพย์สิน

                                            งานการให้คำปรึกษากฎหมายทรัพย์สินจับต้องได้

                                                      กฎหมายที่ดิน

                                                      กฎหมายอาคารและสถานที่

                                            งานการให้คำปรึกษากฎหมายทรัพย์สินจับต้องมิได้  

                                                      กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ นวัตกรรม 

                                            งานกระบวนการสืบทรัพย์และบังคับคดี   

                                                      งานสืบทรัพย์

                                                      งานบังคับคดี                                                           

                                 กลุ่มงานอนุญาโตตุลาการ

                                            งานสารบรรณธุรการทะเบียนงานอนุญาโตตุลาการ

                                            งานกระบวนการยุติธรรมในคดีอนุญาโตตุลาการ

                                            งานการไกล่เกลี่ยคดีปกครองอนุญาโตตุลาการ

                       5.2 กลุ่มงานฝ่ายกฎหมายการเงินและการคลัง-แพ่งและละเมิด

                                 กลุ่มงานกฎหมายการเงิน

                                            งานสารบรรณธุรการทะเบียนงานกฎหมายการเงิน

                                            งานคดีทางการเงิน

                                 กลุ่มงานกฎหมายการคลัง

                                            งานสารบรรณธุรการทะเบียนงานกฎหมายคดีทางการคลัง

                                            งานคดีทางการคลังและงบประมาณ

                                 กลุ่มงานกฎหมายทางแพ่ง

                                            งานสารบรรณธุรการทะเบียนงานกฎหมายคดีทางแพ่ง

                                            งานคดีทางแพ่ง

                                 กลุ่มงานกฎหมายละเมิด

                                            งานสารบรรณธุรการทะเบียนงานกฎหมายคดีทางละเมิด

 งานคดีทางละเมิด

                       5.3 กลุ่มงานฝ่ายนิติกรรมและสัญญา-บุคคล

                                 กลุ่มงานให้คำปรึกษากฎหมายนิติกรรมสัญญาจ้างบุคคล

                                 กลุ่มงานตรวจสอบนิติกรรมสัญญา-บุคคล

                                             งานสารบรรณธุรการทะเบียนงานนิติกรรมสัญญา-บุคคล

                                             งานตรวจสอบประวัติบุคคล

                                             งานการประชุมกฎหมายบุคคลและที่เกี่ยวข้อง

                                             งานคดีเกี่ยวกับบุคคล

                                                      งานคดีเกี่ยวกับบุคคลประเภทผู้บริหาร

                                                      งานคดีเกี่ยวกับบุคคลประเภทข้าราชการ

                                                      งานคดีเกี่ยวกับบุคคลประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

                                                      งานคดีเกี่ยวกับบุคคลประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)

                                                      งานคดีเกี่ยวกับบุคคลประเภทพนักงานราชการ

                                                      งานคดีเกี่ยวกับบุคคลประเภทลูกจ้างประจำ

                                                      งานคดีเกี่ยวกับบุคคลประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราจ้าง